• Katalog nabídek » 
  • Kvalitní výrobky a poradenství v oblasti ochrany ŽP

Kvalitní výrobky a poradenství v oblasti ochrany ŽP

581984
Kvalitní výrobky a poradenství v oblasti ochrany ŽP

Společnost patří ve svém oboru poskytování služeb a dodávání výrobků v oblasti ochrany životního prostředí mezi renomované společnosti s  komplexním záběrem: - poskytujeme komplexní vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod (od nalezení zdroje vody, vybudování úpravny vody až po koncového spotřebitele, řešení odpadních vod, monitoring vod pro města a obce i soukromý sektor) - projektujeme a dodáváme úpravny vody a čistírny odpadních vod - projektujeme a provádíme ozdravná odradonovací opatření veřejných vodovodů - budujeme nové zdroje vody, provádíme stavební a ochranné čerpání - provádíme hydrogeologické průzkumy - zajišťujeme analýzy vzorků pitných a odpadních vod, zemin, kalů a odpadů - vyrábíme širokou škálu výrobků z plastů (plastikářská výroba je zaměřena na výrobu biologických čistíren odpadních vod, septiků, lapače tuků, odlučovače lehkých kapalin (lapolů), horizontálních provzdušňovačů, šachet na čerpání splaškových vod, filtračních zařízení znečištěného vzduchu, zemních filtrů, čiřičů vody, provzdušňovacích věží, nádrží, jímek, ale i na výrobky dle konkrétního přání zákazníka) - projektujeme a provádíme průzkumné práce za účelem identifikace ekologické zátěže pozemků - likvidujeme staré ekologické zátěže - zajišťujeme demoliční a zemní práce - zpracováváme odborné posudky, ekologické audity, expertízy, rozptylové a hlukové studie - zpracováváme oznámení, dokumentace a posudky EIA - hodnotíme rizika ekologické újmy - zavádíme a řídíme dokumentaci k provozování vodovodů a kanalizací dle platné legislativy (provozní řády ČOV, kanalizační řády, majetková - provozní evidence, zajištění řízení provozu vodovodů a úpraven vod) - zajišťujeme poradenskou činnost pro obce při zajištění financování vodohospodářských projektů formou dotačních titulů - provádíme úpravu vody od zjištění nestandardního stavu po realizaci technologického zařízení a jeho řízení - organizujeme odborné semináře, konference a vydáváme specializovanou literaturu.

Profesionál - dodavatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Chrudim

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 101 měsíců

Další dodavatelské nabídky